0
วิสัยทัศน์ & นโยบาย
วิสัยทัศน์
ผู้สร้างคุณค่าแก่อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

นโยบาย
บริษัทฯ มุ่งเน้นเพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมอาหารคน, อาหารสัตว์, ยา และเครื่องสำอาง โดยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ลูกค้าโดยนักวิชาการ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยุติธรรม และพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามโอกาสต่าง ๆ เสมอ