0
รางวัล
  • โล่ห์เกียรติคุณ จากสถาบันอาหาร (nfi)
NTSC เข้าร่วมโครงการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหารด้วยระบบ HACCP ให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีโลก ในโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอาหารคุณภาพด้วย Supply Chain Management" จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  • โล่ห์เกียรติคุณจาก Food Innovation Contest (FoSTAT) เพื่อแสดงความขอบคุณ
NTSC ให้การสนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหาร ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นในหัวข้อ "Globalize Thai Food to Creative Economy" ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (BITEC)
  • โล่ห์เกียรติคุณ จาก Supplier
NTSC ประกอบธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จและครบรอบ 30 ปี ในเดือน กันยายน 2554 Supplier จึงส่งโล่ห์เกียรติคุณมาให้เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จ
  • โล่ห์เกียรติคุณจาก Food Innovation Contest (โดย FoSTAT) เพื่อแสดงความขอบคุณ
NTSC ให้การสนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นในหัวข้อ " Innovation of OTOP Food Products through S&T to be Export Quality " ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ (BITEC)
  • “The Excellent partner of 2012”
On July 30th, 2013 Tipco F&B Co., Ltd. provided a certificates awarded to Nutrition Sc Co., Ltd. in the occasion of “The Excellent partner of 2012” Due to the fact that Nutrition Sc has an excellent logistic system accurately, and on time delivery.
  • “The Excellent partner of 2012”
On September 2013, our partner provided award to Nutrition Sc Co., Ltd. to be an honor in the occasion that Nutrition Sc is a good partner, and have a business system continuously.
  • “ASO Thailand - GOLD”
The department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour and The Department of Disease Control, Ministry of Public Health provided a certificates awarded to Nutrition Sc Co., Ltd. in the occasion of the AIDS-response Standard Organization Certification ASO Thailand – GOLD.