0
Beta-glucan
Beta-glucan ที่สกัดจากยีสต์ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพ
Zinc oxide
เป็นแหล่งของสังกะสีซึ่งจำเป็นต่อการกระดูกและการมองเห็น รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย