0
ข่าวสาร

นิวทรีชั่น เอสซี จัดสัมมนาในหัวข้อ “New Trend & Innovation in Processed Meat and Frozen Food Industry”

 

นิวทรีชั่น เอสซี จัดสัมมนาในหัวข้อ New Trend & Innovation in Processed Meat and Frozen Food Industry เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

 
 

     การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด

 
         สำหรับกิจกรรมภายในงานสัมมนานี้ ฝ่ายวิชาการและทีมการตลาดของนิวทรีชั่น    เอสซี จัดอบรมให้ข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการตลาด อาทิเช่น แนวโน้มตลาด    อาหารและเครื่องดื่มในปี 2018 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็ง    รวมถึงแนวโน้มการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาด      เช่น การใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ การลดเกลือและน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น        นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนายังมีการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้า      ร่วมสัมมนาได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ย้อนกลับ