0
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
แป้งดัดแปร (Modified starch)
Native corn starch
Soy protein Isolate
Wheat Gluten
Wheat starch