0
สารเพิ่มความข้นหนืด
คาราจีแนน
เจลาติน
เจลแลนกัม
เพคติน
โซเดียมแอลจิเนต
ทารากัม
แซนแทนกัม