0
สารเพิ่มความคงตัว
คาราจีแนน
เจลาติน
เจลแลนกัม
เลซิติน
แป้งดัดแปร (Modified starch)
เพคติน
โซเดียมแอลจิเนต
ทารากัม
แซนแทนกัม