0
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
Acesulfame K
Aspartame
Erythritol
Sucralose
Sweetener blend