ตรวจ Halal ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
Nutrition Sc

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับการตรวจรับรองเพื่อขอใช้เครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งทางบริษัทได้ผ่านการตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา