บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
กลุ่มบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้ทำการเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวซึ่งอธิบายการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://nutritionsc.co.th/personal-privacy-policy/
.
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ dpo@nutritionsc.co.th
.
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด