บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิวโวเทค จำกัด รับมอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิวโวเทค จำกัด รับมอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018

 

คุณอานนท์ นาคทรานันท์ ผู้อำนวยสายปฏิบัติการ และ คุณพนิดา พงษ์รัตน์ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิวโวเทค จำกัด ได้เป็นตัวแทนรับมอบผลการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 ตามแนวทางการวัดการปลดปล่อยและรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานด้าน ESG ชั้นนำของโลก.โดยการรับรองระบบ ISO 14064-1:2018 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อองค์รวม ทั้งนี้เรายังมุ่งมั่นในการกำหนดนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

โดยพร้อมกันนี้ คุณอานนท์ นาคทรานันท์ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ ได้กล่าวว่า “ด้วยทางบริษัทนิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มกลุ่มบริษัทฯ เรามีความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากผลการรับรองISO 14064-1:2018 ที่เราได้รับในวันนี้แล้ว เรายังมีนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอีกด้วย”