พิธีทำบุญประจำปีของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 บริษัทในเครือนิวทรีชั่น กรุ๊ป ได้จัดพิธีทำบุญประจำปีของบริษัทฯ
โดยนิมนต์ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จาก วัดจากแดง ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดธรรมเทศนาในการดำรงชีวิต นับว่าเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวาระปี 2564 ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้จัดเตรียมของสัมนาคุณ และชุดอาหารกลางวันให้พนักงานทุกคนได้รับประทานหลังร่วมพิธีบุญประจำปี