สารให้ความหวาน (Sweetener)

3.สารให้ความหวาน_resize_resize

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยให้ความหวานแทนน้ำตาล ตั้งแต่ 125 เท่า - 13,000 เท่า

  • Acesulfame k : หวานกว่าน้ำตาล 200 เท่า
  • Aspartame : หวานกว่าน้ำตาล 200 เท่า
  • Sucralose : หวานกว่าน้ำตาล 600 เท่า
  • Erythritol : ให้ความหวานที่ระดับ 60-70% ของน้ำตาลทราย
  • Swizsi A2 : ให้ Aftertaste ลดน้อยลง, ให้รสชาติที่ดีกว่า
  • S-Swisse : ไม่มีรสขมเฝื่อน , รสหวานติดลิ่้นลดลง
  • Neotame : หวานกว่าน้ำตาล 7,000 – 13,000 เท่า
  • Stevia : หวานกว่าน้ำตาล 450 เท่า
  • N-Swisse : รสชาติหวานใกล้เคียงน้ำตาล