Specialized pea starch FLOUR & STARCH

Specialized pea starch แป้งถั่วลันเตาธรรมชาติ ที่ผลิตจากถั่วลันเตาสีเหลืองที่เก็บเกี่ยวเมื่อสุกพร้อมเต็มที่ โดยมีปริมาณของแป้งเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบ แป้ง Pea Starch เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มี E-number นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตของ Pea Starch เป็นกระบวนการสกัดด้วยความร้อนและน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายเคมีใดๆ ซึ่งทำให้ปลอดภัยและยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีอีกด้วย

Wheat starch FLOUR & STARCH

Wheat starch โปรตีนกลูเตนที่มีอยู่มากในข้าวสาลี  สกัดได้โดยนำแป้งข้าวสาลีมานวดด้วยน้ำจนเหนียว  แล้วค่อยๆ ล้างเอาสตาร์ชออกไปจนเหลือส่วนที่เป็นกลูเตน  ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพลักษณะเนื้อสัมผัส และขนาดของก้อนขนมปัง Wheat Starch      :     แป้งที่ใช้ในการขึ้นรูป และ Base ของสินค้า

Potato starch FLOUR & STARCH

Potato starch โปรตีนกลูเตนที่มีอยู่มากในข้าวสาลี  สกัดได้โดยนำแป้งข้าวสาลีมานวดด้วยน้ำจนเหนียว  แล้วค่อยๆ ล้างเอาสตาร์ชออกไปจนเหลือส่วนที่เป็นกลูเตน  ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพลักษณะเนื้อสัมผัส และขนาดของก้อนขนมปัง Potato Starch     :    แป้งที่ใช้ในการขึ้นรูป และ Base ของสินค้า

Wheat gluten FLOUR & STARCH

Modified starch โปรตีนกลูเตนที่มีอยู่มากในข้าวสาลี  สกัดได้โดยนำแป้งข้าวสาลีมานวดด้วยน้ำจนเหนียว  แล้วค่อยๆ ล้างเอาสตาร์ชออกไปจนเหลือส่วนที่เป็นกลูเตน  ซึ่งมีลักษณะเหนียวและยืดหยุ่น มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพลักษณะเนื้อสัมผัส และขนาดของก้อนขนมปัง Wheat gluten      :     แป้งที่ใช้ในการขึ้นรูป และ Base ของสินค้า

Modified starch FLOUR & STARCH

Modified starch คือการนำแป้งสตาร์ชธรรมชาติ (native starch) มาผ่านกรรมวิธีทางเคมีกายภาพ ด้วยเอนไซม์หรือโดยจุลินทรีย์  เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิม ให้เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำความหนืดเพิ่มขึ้นหรือลดลง, ทำให้ทนต่อความร้อน กรด แรงเฉือน รวมไปถึงการเก็บในความเย็นหรือการแช่แข็งอีกด้วย Modified corn starch      :       เพิ่มความข้นหนืด และป้องกันการแยกชั้นของตัวสินค้า