ร่วมงานกับเรา

1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการวิชาการ

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ

2. ปริญญาตรี – ปริญญาโท ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร

3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร และกฎหมายอาหาร

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

5. มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร อย่างน้อย 5 ปี หรือบริษัทนำเข้าส่วนผสมอาหาร

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน

– สนับสนุน ควบคุมดูแล ติดตาม และทวนสอบการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติหน้าที่ตามแผนงานที่กำหนดไว้

– ประชุมรายสัปดาห์เพื่อทบทวนการทำงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในฝ่าย และระหว่างฝ่ายวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ

– พัฒนางานของนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความชำนาญในงาน

– คอยแนะนำ ฝึกอบรม และพัฒนางานของนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความชำนาญในงาน

– ติดต่อและประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศโดยทั้งการเขียนจดหมายโต้ตอบทาง email และการคุยทางโทรศัพท์

– รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สภาวะตลาด คู่แข่งขัน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่เป็น ประโยชน์กับการจัดทำแผนการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และทบทวนปรับแผนทุกไตรมาส

– ร่วมวางแผนจัดเตรียมงานสัมมนาเชิงวิชาการของบริษัท ฯ และประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร

– วางแผน และเยี่ยมลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าหรือแก้ไขปัญหา

– รวบรวมข้อมูลการตลาด ค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

– ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าหรือที่เกี่ยวข้อง

– พัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

– ร่วมมือวิเคราะห์ SWOT ของบริษัทฯ ในตลาด

– สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

– ให้ความร่วมมือกับแผนกพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มเติมจากสินค้าที่มีอยู่เดิม

– วางแผนการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ของสินค้าใหม่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ขายและลูกค้า

2. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร และกฎหมายอาหาร

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

5. มีประสบการณ์ในโรงงานอาหาร อย่างน้อย 2 ปี หรือบริษัทนำเข้าส่วนผสมอาหาร

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รายละเอียดงาน

-ติดต่อและประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศโดยทั้งการเขียนจดหมายโต้ตอบทาง email และการคุยทางโทรศัพท์

-สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย หาข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

-วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตามงานผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้เป็นไปตามแผนการตลาดและเป้าหมายที่กำหนดไว้

-ศึกษารายละเอียดของสินค้าจากเอกสาร และทำการทดสอบสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอและถูกต้อง

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี,โท คณะมนุษยศาสตร์,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อในและต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3. มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้าต่างประเทศ

4. มีประสบการณ์ด้านสินค้าคงคลัง

5. สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีผลสอบ TOEFT, TOEIC,CUTEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี) นำเสนองานในรูปแบบ Power Point ได้ดี

7. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน

8. มนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

9. หากมีความสามารถในการสื่อสาร ทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

-ควบคุมวางแผนการจัดระบบงาน และ ดูแลการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระหว่างปฏิบัติงานได้

-รับผิดชอบการวางแผนในการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การขอราคาสินค้า และการเจรจาต่อรอง

-ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

-ควบคุมและอนุมัติการเคลมสินค้ากับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย

-ประสานงานกับแผนกบัญชีในการชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

-รับรอง ในประเทศและต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมถึงบริษัท

-ดูแลฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย ให้มีความชำนาญในสายงาน

-ควบคุม ดูแล ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

-ดูแลงานด้าน ISO, GMP,HACCP และระบบคุณภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ร่วมกิจกรรม 7ส และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ISO, GMP,HACCP

-ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของบริษัท

-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. Sale Supervisor

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. มีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป

3. บุคลิกดี,รักงานบริการ,มีทักษะด้านการสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง

4. มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน

5. มีใบขับขี่และรถยนต์เป็นของตัวเอง

รายละเอียดงาน

-รักษาฐานลูกค้ารายเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ นำเสนอสาวนผสมอาหารในกลุ่มอาหารเสริม/อาหาร/เครื่องดื่ม

-มีส่วนช่วยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาโปรเจคสินค้าใหม่ร่วมกับลูกค้า

-นำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่ของบริษัท ฯ ให้กับลูกค้า

-ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า

-จัดทำตารางการเยี่ยมลูกค้า และรายงานผลการเยี่ยม วิเคราะห์ และประเมินผลการเยี่ยมลูกค้า

-จัดทำรายงานสรุป และผลงานการขายของตนเองในแต่ละเดือน

-ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง แนวโน้มผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้า

-เจรจาต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

-หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขาย OEM จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หัวหน้าคลังสินค้า

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในด้านการคลังสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม  3-5 ปีขึ้นไป

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน

4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา

5. มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด,อ่าน,เขียน ได้ดี

6. สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี ซื่อสัตย์

7. มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่ระยนต์เป็นของตนเอง

8. มีทักษะการสื่อสารเจรจาติดตาม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9. มีความสามารถด้านโปรแกรมสำเร็จรูป ( หากเคยใช้โปรแกรม MAC5,ERP มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับและจ่ายสินค้า

-ควบคุม ดูแลตรวจเช็คสินค้าคงคลัง

-ควบคุม ดูแลการจัดเรียงสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่สมบรูณ์เรียบร้อย พร้อมในการจัดส่งให้ลูกค้า

-ควบคุม ดูแลติดตาม และ ตรวจสอบ การ รับ-จ่าย สินค้า และรายงานผล ให้ถูกต้อง

-ควบคุม ดูแลปรับปรุง พัฒนา และ บริหารหน้าที่ ระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

-ควบคุม ดูแลบันทึกข้อมูลลงระบบ ERP อย่างถูกต้อง

-ควบคุม ดูแลจัดทำเอกสารระบบคุณภาพต่าง ๆ

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. เจ้าหน้าที่ผลิต (รายวัน)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด (มหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ด้านโรงงาน หรือโรงงานอาหารคน / อาหารสัตว์ หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้เรื่องการใช้งานเครื่องจักร

4. ผ่านการอบรม GMP / GHP / HACCP

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-ชั่ง เตรียม ผสม บรรจุสินค้า ตามสูตร

-เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้า

-สำรวจ ตรวจสอบ สัตว์พาหะ เครื่องแก้ว และพลาสติกแข็ง

-ทำความสะอาดหน้างานตามแผน

-ตรวจเช็คสต็อกผลิตประจำเดือน / ไตรมาส

สวัสดิการ

-ชุดยูนิฟอร์ม

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-กองทุนเงินทดแทน

-ประกันกลุ่ม

-เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)

-ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน

-โบนัส

-ปรับเงินเดือนประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี

-งานสังสรรค์(ปีใหม่)

-เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ

-ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย

-ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

-ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท

-ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)

-กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน

-ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)

-จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 47/2 ม.6  ซอยกระทุ่มล้ม 27 เข้าซอยไม่เกิน 100 เมตร (ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม) ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ติดต่อ : คุณจุฑาทิพย์ (ฝน)

โทรศัพท์ :02-8404317

อีเมล :  recruit@nutritionsc.co.th