ร่วมงานกับเรา

1.Technical Support (NV) เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์

สถานที่ทำงาน     บริษัท นิวโวเทค จำกัด 

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุ 28-35 ปีขึ้นไป

-สาขาสัตว์ศาสตร์ , สัตวบาล , เกษตร , ประมง , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ไม่จำกัดเพศ

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดหน้างาน
1.มีหน้าที่ดูแลและร่วมจัดทำแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.ศึกษาและให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ แก่เจ้าหน้าที่ขายและลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและให้ข้อเสนอแนะ

3.มีหน้าที่ช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

4.ศึกษารายละเอียดของสินค้าจากเอกสาร และการทดสอบสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอและถูกต้อง

5.วางแผนส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการจัดสัมมนา มีส่วนร่วมในงานประชุมและงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.ลงบทความวารสารบริษัท ฯ 1 ครั้งต่อไตรมาสหรือตามวาระที่เหมาะสม

7.นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในท้องตลาดตามที่บริษัทกำหนด

2.เจ้าหน้าที่ขาย/ SALE เคมีอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 – 40 ปี
 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี, การตลาด, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในด้านการขายโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปีขึ้นไป
 4. มีภาวะความเป็นผู้นำ,กล้าแสดงออก,ชอบพบปะผู้คน
 5. มีความอดทนสูงภายใต้ความกดดันในการทำงาน
 6. บริษัทมีค่าบำรุงรักษารถยนต์ให้ และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง (บริษัทมีบำรุงรักษารถ และค่าน้ำมันให้)

รายละเอียดงาน

– พบปะลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่ และจัดทำรายงานต่าง ๆ – นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท ฯ ปิดการขายและรับคำสั่งซื้อ
– ติดตามยอดขายจากลูกค้า รับความต้องการของลูกค้า – งานอื่นที่ที่ได้รับมอบหมาย

3.เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/Oversea Purchasing

สถานที่ทำงาน     บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด 

จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี – โท คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 20- 35 ปี มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 3. สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีผลสอบ TOEFT, TOEIC,CUTEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี) นำเสนองานในรูปแบบ Power Point ได้ดี
 5. มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 6. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
 7. **มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้าต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดงาน

-สรรหาสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ
-ติดต่อสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ (Food,Feed,Non-Food) และขอตัวอย่างสินค้า

-ติดตามShipment

-Claim สินค้า

–ติดต่อInsurance

-ชำระเงินให้กับSupplier

-ภาษาจีนกลาง(หากมีผลทดสอบ HSK จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-ดูแลเอกสารคุณภาพต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.เจ้าหน้าที่ขาย/Sale (feed additive,feedMill,Premix )

สถานที่ทำงาน    บริษัท นิวโวเทค จำกัด 

จำนวน  4  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล,สัตวแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีฐานลูกค้าและประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ด้านอาหารสัตว์ Feed mills ,feed additive,Premix
 4. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft
 6. อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 7. เรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้
 8. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน

– ขายสารเสริมอาหารสัตว์

-พบลูกค้า นำเสนอขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

-รักษาฐานลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ

-ทำแผนการขาย

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / Purchase Manager

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี – โท คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีผลสอบ TOEFT, TOEIC,CUTEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี) นำเสนองานในรูปแบบ Power Point ได้ดี
5.มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้าต่างประเทศ
มีประสบการณ์ด้านสินค้าคงคลัง

รายละเอียดงาน
-ควบคุมวางแผนการจัดระบบงาน และ ดูแลการจัดซื้อในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระหว่างปฏิบัติงานได้

-รับผิดชอบการวางแผนในการจัดซื้อในประเทศและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การขอราคาสินค้า และการเจรจาต่อรอง

-ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

-ควบคุมและอนุมัติการเคลมสินค้ากับผู้ขายในประเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย

-ประสานงานกับแผนกบัญชีในการชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

-รับรอง ผู้ขายในประเทศ ที่มาเยี่ยมถึงบริษัท

-ดูแลฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย ให้มีความชำนาญในสายงาน

-ควบคุม ดูแล ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

-ดูแลงานด้าน ISO, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของบริษัท

-ร่วมกิจกรรม 7ส และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ISO, GMP/HACCP

-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม               
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนเงินทดแทน               
 • ประกันกลุ่ม
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)               
 • ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน
 • โบนัส               
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ               
 • กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานสังสรรค์(ปีใหม่)               
 • เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน               
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย
 • ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท
 • ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)
 • กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
 • ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)
 • จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

สถานที่ปฏิบัติงาน
47/2 ม.6  ซอยกระทุ่มล้ม 27 เข้าซอยไม่เกิน 100 เมตร (ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม)

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ติดต่อ

คุณณัฐปภัสร์ , วิริญ กาญจนะ

โทรศัพท์ : 02-840-4317

อีเมล :  recruit@nutritionsc.co.th