ร่วมงานกับเรา

1.Chief Operating Officer

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย, หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
– ประสบการณ์(ปี) : 10 ปีขึ้นไป
– ประสบการณ์ด้านการบริหารฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ในองค์กร
– มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ระดับดี

รายละเอียดหน้างาน

– บริหารงานสนับสนุนต่างๆให้บรรลุตามนโยบาลของบริษัท
– นำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ ในการดำเนินธุรกิจ
– มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหางานได้ดี

2.Chief Marketing Officer

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย, หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาเอก
– ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
– มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ระดับดี

รายละเอียดหน้างาน

– บริหารงาน จัดการกลยุทธ์และเทคนิคฝ่ายขายและการตลาด
– นำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ ในการดำเนินธุรกิจ
– บริหารด้านการตลาด การขาย อีกทั้งการปรับปรุง ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
– สร้างความร่วมมืออย่างชัดเจนทั้งภายในองค์กรและพันธมิตรทางการค้า

3.ผู้จัดการประกันคุณภาพ (QA Manager)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย, หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ,อุตสาหกรรมเกษตร
– ประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพ / ตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า  ,โรงงานอาหาร 6  ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– มีทักษะการเป็นผู้นำ

4.ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (Warehouse Manager)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย อายุ ไม่เกิน 45 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า และจัดส่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดเก็บ จัดส่ง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมการบริการสต็อก
– มีทักษะการเป็นผู้นำ
– มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ ประสานงาน รวมถึงมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

5.นักเทคโนโลยีอาหาร (Food Technologist)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นมองหาสิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร, เครื่องดื่ม
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

6.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สถานที่ทำงาน    บริษัท นิวทรีชั่น เอส ซี  จำกัด

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุ 18 ปีขึ้นไป

– เพศชาย

-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดหน้างาน

 1. วางแผนการรับสินค้า การจ่ายสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  การเคลื่อนย้ายสินค้า  และการแบ่งบรรจุให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  และปลอดภัย
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และสภาพของสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ
 3. สุ่มตรวจเช็คน้ำหนักของสินค้าที่มาส่ง ประมาณ 5-10 %  ของจำนวนสินค้าที่มาส่ง หรือ 100 % สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ 100 %สินค้าที่ส่งมาสำหรับลูกค้าเฉพาะราย
 4. นำสินค้าที่มาส่งเก็บในที่ที่จัดทำแผนผังการจัดเก็บสินค้าไว้
 5. ตรวจนับสินค้า และสภาพสินค้าตามตารางที่วางไว้
 6. ทำการแบ่งบรรจุสินค้า
 7. จัดเก็บสินค้า ตามแผนผังการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 8. จัดทำข้อมูลด้านคลังสินค้าในระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว
 9. จัดสินค้าไว้เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าในวันต่อไป ตามจำนวนและรายในใบรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง ครบถ้วน
 10. จัดเตรียมใบ CERTIFICATE OF ANALISIS (COA) ไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการ
 11. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า
 12. ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนของสินค้าให้หน่วยจัดส่งตามรายการที่เบิก
 13. จัดทำรายงานสินค้ามีปัญหา รวมถึงรายงานปัญหาที่พบพร้อมวิธีการแก้ไข ส่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
 14. กรณีพบสินค้า บรรจุภัณฑ์แตก เสียหายให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมแนวทางการแก้ไข และป้องกันเพื่อ
  ไม่ให้เกิดซ้ำ
 15. ทำความสะอาดตัวอาคารคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยเสมอ
 16. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ISO
 17. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร
 18. ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8.เจ้าหน้าที่ขาย/Sale (feed additive,feedMill,Premix )

สถานที่ทำงาน    บริษัท นิวโวเทค จำกัด 

จำนวน  4  อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาสัตวศาสตร์,สัตวบาล,สัตวแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีฐานลูกค้าและประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ด้านอาหารสัตว์ Feed mills ,feed additive,Premix
 4. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft
 6. อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 7. เรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้
 8. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน

– ขายสารเสริมอาหารสัตว์

-พบลูกค้า นำเสนอขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

-รักษาฐานลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ

-ทำแผนการขาย

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9.ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / Purchase Manager

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี – โท คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3.สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีผลสอบ TOEFT, TOEIC,CUTEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี) นำเสนองานในรูปแบบ Power Point ได้ดี
5.มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน
มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้าต่างประเทศ
มีประสบการณ์ด้านสินค้าคงคลัง

รายละเอียดงาน
-ควบคุมวางแผนการจัดระบบงาน และ ดูแลการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระหว่างปฏิบัติงานได้

-รับผิดชอบการวางแผนในการจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การขอราคาสินค้า และการเจรจาต่อรอง

-ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

-ควบคุมและอนุมัติการเคลมสินค้ากับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย

-ประสานงานกับแผนกบัญชีในการชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

-รับรอง ในประเทศและต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมถึงบริษัท

-ดูแลฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย ให้มีความชำนาญในสายงาน

-ควบคุม ดูแล ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน

-ดูแลงานด้าน ISO, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของบริษัท

-ร่วมกิจกรรม 7ส และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ISO, GMP/HACCP

-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10.ผู้จัดการพัฒนาโปรเจคนวัตกรรม ( Innovative project manager)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย, หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปี ขึ้นไป
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– มีทักษะการเป็นผู้นำ
– มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์
– มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001, GMP, HACCP

รายละเอียดงาน
– วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด
– ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร, ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
– ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
– คำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนโดยวางแผนร่วมกับแผนกขายและการตลาด
– ร่วมทดสอบและแก้ปัญหากับฝ่ายประกันคุณภาพในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบมีปัญหา
– ดูแล ควบคุม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพและข้อกำหนดต่างๆ จากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย, หญิง อายุ 30 ปี
– ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ     สาขา      การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
– พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้   ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนและศึกษาวิธีพัฒนาการทำงานของแผนก   เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้ใต้บังคับบัญชาในเบื้องต้น
 3. สนับสนุนและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน  โดยมีการประเมินผลทุก 6 เดือน
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการบริการลูกค้า  และสนับสนุนแผนกขาย
 5. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ขาย
 6. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขาย
 7. จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการขาย เช่น ใบรับคำสั่งซื้อ  และ ใบเสนอราคา
 8. รับผิดชอบในการวางแผนการขาย   และติดตามคำสั่งซื้อในส่วนของลูกค้าบริษัท
 9. ติดตามและแก้ไขปัญหาลูกค้าที่ขาดการติดต่อกับบริษัท
 10. คาดการณ์ขายและวางแผนการเก็บสต๊อกสินค้าในส่วนของลูกค้าบริษัท
 11. ให้การต้อนรับและบริการลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัท
 12. สร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า  และผู้ใต้บังคับบัญชา
 13. ร่วมกิจกรรม 7 ส. ISO, GMP/HACCP
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สวัสดิการ

 • ชุดยูนิฟอร์ม               
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนเงินทดแทน               
 • ประกันกลุ่ม
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)               
 • ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน
 • โบนัส               
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ               
 • กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานสังสรรค์(ปีใหม่)               
 • เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ
 • ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน               
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย
 • ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท
 • ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)
 • กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
 • ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)
 • จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

สถานที่ปฏิบัติงาน
47/2 ม.6  ซอยกระทุ่มล้ม 27 เข้าซอยไม่เกิน 100 เมตร (ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม)

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ติดต่อ

Nawarat Jamjank

โทรศัพท์ : 02-8404315  

โทรศัพท์มือถือ : 091-4356044

อีเมล :  recruit@nutritionsc.co.th