ร่วมงานกับเรา

1. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี – โท คณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3.สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีผลสอบ TOEFL, TOEIC, CUTEP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.มีความรู้ความสามารถภาษาจีน

5.มีประสบการณ์ด้านนำเข้าและส่งออกสินค้า

6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี) นำเสนองานในรูปแบบ Power Point ได้ดี

7.มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

8.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน

9.มีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้าต่างประเทศ

10.มีประสบการณ์ด้านสินค้าคงคลัง

รายละเอียดงาน
-ควบคุมวางแผนการจัดระบบงาน และ ดูแลการจัดซื้อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในระหว่างปฏิบัติงานได้

-รับผิดชอบการวางแผนในการจัดซื้อต่างประเทศ คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การขอราคาสินค้า และการเจรจาต่อรอง

-ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

-ควบคุมและอนุมัติการเคลมสินค้ากับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขาย

-ประสานงานกับแผนกบัญชีในการชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

-รับรองซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมถึงบริษัท

-ดูแลฝึกอบรมพนักงานในฝ่าย ให้มีความชำนาญในสายงาน

-ดูแลงานด้าน ISO, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.เพศชาย

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Micresoft Office ได้เป็นอย่างดี)

4.มนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5.มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน

6.สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้

รายละเอียดงาน

-วางแผนการรับสินค้า การจ่ายสินค้า  การจัดเก็บสินค้า  การเคลื่อนย้ายสินค้า  และการแบ่งบรรจุให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  และปลอดภัย

-ตรวจสอบความถูกต้อง และสภาพของสินค้าให้ตรงกับใบสั่งซื้อ

-สุ่มตรวจเช็คน้ำหนักของสินค้าที่มาส่ง ประมาณ 5-10 %  ของจำนวนสินค้าที่มาส่ง หรือ 100 % สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ 100 % สินค้าที่ส่งมาสำหรับลูกค้าเฉพาะราย

-นำสินค้าที่มาส่งเก็บในที่ที่จัดทำแผนผังการจัดเก็บสินค้าไว้

-ตรวจนับสินค้า และสภาพสินค้าตามตารางที่วางไว้

-ทำการแบ่งบรรจุสินค้า

-จัดเก็บสินค้า ตามแผนผังการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง

-จัดทำข้อมูลด้านคลังสินค้าในระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว

-จัดสินค้าไว้เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าในวันต่อไป ตามจำนวนและรายในใบรับคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง ครบถ้วน

-จัดเตรียมใบ CERTIFICATE OF ANALISIS (COA) ไว้ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการ

-ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสินค้าทุกครั้ง ก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า

-ตรวจสอบความถูกต้อง และจำนวนของสินค้าให้หน่วยจัดส่งตามรายการที่เบิก

-จัดทำรายงานสินค้ามีปัญหา รวมถึงรายงานปัญหาที่พบพร้อมวิธีการแก้ไข ส่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน

-กรณีพบสินค้า บรรจุภัณฑ์แตก เสียหายให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมแนวทางการแก้ไข และป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดซ้ำ

-ทำความสะอาดตัวอาคารคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยเสมอ

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านไอที Network

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
2.ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
3.มีความเข้าใจเบื้องต้นในระบบ NETWORK / INTERNET / FIREWALL
4.มีประสบการณ์ด้าน IT SUPPORT 1 ปีขึ้นไป
5.มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ PC เป็นอย่างดีทั้ง HARDWARE และ SOFTWARE

รายละเอียดงาน

-ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

-บำรุงรักษา, แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย

-วางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

-ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

4. เจ้าหน้าที่ขาย Food Ingredients

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี

2.วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีฐานลูกค้าและประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ด้าน Food Ingredients

4.ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

5.สามารถใช้คอมพิเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft

6.อัธยาศัยสุภาพ เรียบร้อย กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

7.เรียนรู้งานได้เร็ว และทำงานเป็นทีมได้

8.มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

รายละเอียดงาน

-ขายวัตถุปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredients)

-พบลูกค้า นำเสนอขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

-รักษาฐานลูกค้าเก่า สรรหาลูกค้ารายใหม่ ๆ

-ทำแผนการขาย

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. เจ้าหน้าที่สรรหาสินค้า (Sourcing)

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุุ 28-35 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า

4.มีความสามารถด้านการนำเสนอ และการจัดทำรายงาน

5.หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

-สรรหาและคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้มีความหลากหลายและมีสินค้าใหม่ขายดีอย่างต่อเนื่อง

-ดูแลยอดขายและGPขั้นต้นของสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

-จัดทำข้อมูลการนำเสนอสินค้าเพื่อนำเสนอต่อช่องทางการขายที่รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6. เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ

สถานที่ทำงาน  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี  จำกัด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง อายุุ 25-35 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านวิชาการอาหารอย่างน้อย 2 ปี

4.สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

5.มีบุคลิกภาพดีและมีทักษะในด้านการสื่อสาร

6.เรียนรู้งานได้เร็วและทำงานเป็นทีมได้

7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงานและการคิดวิเคราะห์

สวัสดิการ

-ชุดยูนิฟอร์ม

-ประกันสังคม

-ประกันสุขภาพ

-กองทุนเงินทดแทน

-ประกันกลุ่ม

-เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไข)

-ลาพักร้อนสูงสุด  12 วัน

-โบนัส

-ปรับเงินเดือนประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-กีฬาสี-ท่องเที่ยวประจำปี

-งานสังสรรค์(ปีใหม่)

-เงินช่วยเหลือพิเศษต่าง  ๆ

-ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-ค่าคอมมิชชั่น และเงินรางวัลจากการขาย

-ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ+โทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

-ค่าเดินทางสำหรับทำธุรกรรมของบริษัท

-ส่งเสริมให้พนักงานฝึกอบรมสถานที่ (บริษัทออกค่าใช้จ่าย)

-กำหนดความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน

-ส่งเข้าฝึกอบรมภายในบริษัท (เชิญวิทยากรมากด้วยประสบการณ์)

-จัดสถานที่จอดรถให้กับพนักงานฟรี (การ์ดเข้าที่จอด)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 47/2 ม.6  ซอยกระทุ่มล้ม 27 เข้าซอยไม่เกิน 100 เมตร (ตรงข้ามไปรษณีย์กระทุ่มล้ม) ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ติดต่อ : Nawarat Jamjank

โทรศัพท์ :02-8404315

โทรศัพท์มือถือ : 091-4356044

อีเมล :  recruit@nutritionsc.co.th, hrm.mgr@nutritionsc.co.th