NTSC ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 😎🎉
.
ดร. พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (NTSC) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 4 ดาวหรือ “ดีมาก” เป็นปีแรกจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) 🥰✨
.
โดยคะแนนระดับ “ดีมาก” สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพกำดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ม (ESG) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง