Stabilizer

11.stabilizer_resize

สารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อทำให้อาหารมีความคงตัว โดยเพิ่มความหนืดและปรับปรุงเนื้อสัมผัสของสินค้า

  • Gellan gum (Low-Acyl Gellan gum) : พอลิแซ็กคาไรด์กัมที่ให้โครงสร้างเจลแก่ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อเป็นสารให้ความคงตัว